GMLKS Orzeł Służewo - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Kalendarium

11

12-2018

wtorek

12

12-2018

środa

13

12-2018

czwartek

14

12-2018

piątek

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

Logowanie

Zegar

Statut Klubu

 

Statut  Gminnego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Orzeł w Służewie.

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Orzeł w Służewie i zwane jest w dalszym ciągu Klubem

§ 2

 1. Terenem działania jest obszar Gminy Aleksandrów Kujawski i obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Klubu jest Służewo ulica 1000lecia

§ 3

 1.  Klub jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

             § 4

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. "Prawo o Stowarzyszeniach" (Dz.U.1989r.Nr 20 poz. 104 z póz.zm. ), oraz na podstawie przepisów Ustawy o Kulturze Fizycznej z dn. 18 stycznia 1996r

§ 5

 1. Barwami klubu są kolory: czerwony-zielony
 2. Godłem i odznaką klubu jest: koło którego zielonym polu znajdują się ułożone w obwodzie kłosy a pośrodku wschodzące słonce oraz GMLKS

§ 6

 1. Klub używa pieczęci, barw, odznak i znaków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

Rozdział II

Cele i środki działania

           §  7

 1. Celem Klubu jest:

a)      Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport

b)      Uprawianie sportu wyczynowego w formie amatorskiej i zawodowej w oparciu o przepisy i regulaminy

c)      Promocja Gminy Aleksandrów Kujawski, Powiatu Aleksandrowskiego, regionu i kraju poprzez sport

 1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

a)      organizowanie życia sportowego swoich członków, zawodników i sympatyków w oparciu o dostępną bazę treningową i możliwości sprzętowe

b)      angażowanie osób  niepełnosprawnych do różnych form aktywności ruchowej

c)      uczestnictwo zawodników, członków klubu w zawodach rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej oraz imprezach o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym

d)      organizowanie zajęć sportowych i zawodów dla sportowo uzdolnionych dzieci i młodzieży

e)  organizowanie aktywnego wypoczynku poprzez różne formy współzawodnictwa sportowego                  dla uczniów, członków Klubu oraz społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

F)     Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez aktywne uczestnictwo członków        Klubu i sympatyków s statutowej działalności sportowej i organizacyjnej Klubu.

g)       Prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej

h)  Uzyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Klubu z wpisowego, składek    członkowskich, dotacji, darowizn

i)        Szkolenie zawodników w celu podniesienia poziomu sportowego

j)     Podejmowanie innych działań i przedsięwzięć zgodnych z prawem i celowych dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie

 

§ 8

 

1.   Klub realizuje swoje zadania statutowe współdziałając z władzami państwowymi, samorządowymi,                                      instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami sportowymi, firmami i osobami fizycznymi w celu zapewnienia swoim członkom właściwych warunków do uprawiania sportu oraz pomoc materialną i organizacyjną

§ 9

1.   Klub może być członkiem związków sportowych, innych stowarzyszeń kultury fizycznej

 

 

 

§ 10

1.   Klub opiera są działalność przede wszystkim na pracy społecznej swoich członków oraz w oparciu o pracę zatrudnionych pracowników

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1.   Członkowie Klubu dzielą się na:

a)   zwyczajnych

b)   uczestników

c)   wspierających

d)   honorowych

§ 12

1.   Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba, która złoży pisemną deklaracje i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu

§ 13

1.   Członkowie zwyczajni maja prawo do:

a)   Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z czynnym i biernym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art.2 i 3 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”

b)   Zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu

c)   Uczestnictwa w zawodach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych przez Klub

d)   Korzystania z bazy sportowej i sprzętu będącego własnością lub w dyspozycji Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu

e)   Reprezentowania barw klubowych w meczach ligowych, pucharowych i towarzyskich po spełnieniu wymogów określonych w przepisach poszczególnych związków sportowych oraz za zgodą Zarządu Klubu lup upoważnionej osoby

f)    Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, przy czym żądanie takie złożone na piśmie do Zarządu Klubu wymaga zgody, co najmniej połowy członków zwyczajnych.

 

 

 

§14

1.   Członkiem uczestnikiem może być każda osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, która zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2.   Członek uczestnik posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosowania nad uchwałami i decyzjami władz Klubu

§ 15

1.   Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która wspiera cele statutowe i udziela Klubowi materialnej, finansowej pomocy

       2.  Przestrzeganie przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Klubu

§ 16

1.   Członkiem honorowym może być osoba, która włożyła dla rozwoju sportu w Klubie szczególne zasługi. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 17

1.   Obowiązki członków:

Wszyscy członkowie obowiązani są do przestrzegania Statutu, Regulaminów i Uchwał Klubu, dbać o jego powagę, dobro i rozwój oraz zjednywać mu członków i sympatyków, a wszystkich sportowców, tak na boisku jak i poza nim uważać jako swych kolegów.

Zachowywać się zawsze i wszędzie zgodnie z wymogami dobrego sportowca i obywatela.

Obowiązkiem członka jest opłacanie składki. Członek nowo wstępujący uiszcza wpisowe w kwocie ustalonej przez Zarząd.

§ 18

1.   Wyróżnienia

Członkowie Klubu za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz za aktywny          udział w realizacji zadań Klubu mogą otrzymać:

pochwałę ustną;

- pochwałę na piśmie;

- nagrodę pieniężną;

- nagrodę rzeczową w formie upominku;

- dyplom;

- odznaczenie.

 

 

 

 

§ 19

1.  Kary

 

Za uchybienie naruszające postanowienia Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Klubu mogą być nakładane na członków następujące kary:

upomnienie ustne;

- upomnienie na piśmie;

- ostrzeżenie;

- nagana;

- zawieszenie w prawach członka;

- wykluczenie.

2.   O każdej karze  zainteresowany otrzymuje zawiadomienie na piśmie.

3.   Od Uchwały o ukaraniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia.

§ 20

1.   Członkostwo Klubu ustaje wskutek:

·          śmierci

·          wystąpienia zgłoszonego na podstawie pisemnej prośby do władz Klubu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu;

·          skreślenie przez Zarząd Klubu członka, który mimo wezwań nie uiścił  składki rocznej za rok bieżący;

2.   O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd większością 2/3 głosów.

Wykluczonym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.

 

 

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 21

 1. Władzami Klubu są:

- Walne Zebranie Członków;

-   Zarząd Klubu;

- Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

1.   Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.

2.   Walne Zebranie o charakterze sprawozdawczo-wyborczym odbywa się co 3 lata, a sprawozdawcze raz w roku. Czas i miejsce Walnego Zebrania podaje się do wiadomości co najmniej na 14 dni przed zebraniem.

3.   Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje się:

·          na skutek Uchwały poprzedniego Walnego Zebrania;

·          z inicjatywy Zarządu Klubu;

·          na żądanie Komisji Rewizyjnej;

·          na żądanie 1/3 członków Klubu przedstawione na piśmie.

§ 23

1.   Do ważności Uchwał Walnego Zebrania potrzebna jest obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Klubu uprawnionych do głosowania plus jeden głos. W przypadku braku wymaganej obecności ponad połowy członków w drugim terminie, Walne Zebranie może się odbyć bez względu na ilość obecnych członków.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględnie większością głosów, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 24

 1. Walne Zebranie członków Klubu:

- ocenia pracę władz Klubu i Sekcji, nakreśla dalsze kierunki działania Klubu;

- zatwierdza budżet Klubu i sprawozdania z wykonania budżetu za miniony okres działalności;

- wysłucha sprawozdań Komisji Rewizyjnej i udziela absolutorium ustępującym władzom;

- wybiera w głosowaniu  jawnym  Zarząd Klubu w ilości 5osób;

- wybiera w głosowaniu jawnym  Komisję Rewizyjną w ilości 3 osób;

- rozstrzyga odwołania od Uchwały Zarządu Klubu;

      - decyduje o zmianach w Statucie, rozwiązaniu Klubu i o wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu

§ 25

Zarząd Klubu

 1. Zarząd Klubu powinien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu czternastu dni po wyborze wybierając ze swego grona Prezesa, 2-V-ce Prezesów i Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. W razie ustąpienia Prezesa do momentu wyboru spośród członków zarządu nowego prezesa funkcję te pełni jeden z wiceprezesów
 3. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące
 4. Dla ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność  co najmniej  2/3 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa
 5. W przypadku równej ilości głosów nad podejmowana uchwałą , decydujący głos ma prezes lub w przypadku jego nieobecności , wiceprezes pełniący funkcję przewodniczącego zebrania
 6. Członek Zarządu Klubu uchwałą 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu Klubu może być do czasu najbliższego Walnego Zebrania zawieszony w czynnościach i odwołany z pełnionej funkcji w przypadku udowodnienia działań niezgodnych z prawem oraz postanowieniami statutu Klubu
 7. Ostateczną decyzję o odwołaniu członka Zarządu Klubu z pełnionej funkcji podejmuje Walne Zebranie Klubu

§ 26

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

·          reprezentowanie Klubu na zewnątrz i kierowanie jego sprawami;

·          przyjmowanie, skreślanie i zwalnianie członków Klubu;

·          Ustalanie trybu, sposobu i wysokości płacenia  składek członkowskich.

·          zbieranie składek oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych i kulturalno-oświatowych;

·          nadzór nad wykonaniem przez członków postanowień niniejszego Statutu i Uchwał Klubu;

·          przygotowanie materiałów na Walne Zebranie i zwołanie Walnego Zebrania w sposób określony Statutem;

·          administrowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Klubu, nadzór nad prowadzeniem rachunkowości finansowej i materiałowej zgodnie z Instrukcją O.Zw.P.N. zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz przyjmowanie zapisów z darowizn na rzecz Klubu;

·          pozyskiwanie środków na działalność statutową Klubu

·          prowadzenie ewidencji organizacyjnej, sportowej i finansowej Klubu

·          zatrudnianie w miarę potrzeb Klubu pracowników oraz zawieranie niezbędnych do realizacji zadań statutowych umów i porozumień

 

§ 27

 

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalność Klubu
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza
 3. W przypadku rezygnacji lub odwołania przewodniczącego, do czasu najbliższego Walnego Zebrania funkcję tę pełni sekretarz, a Na jego miejsce Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie sekretarza
 4. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

·          Przeprowadzanie okresowych kontroli statutowej działalności sportowej i finansowej Klubu, co najmniej dwa razy do roku

·          Wydawanie zarządowi zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień z określeniem terminów oraz sposobów ich usunięcia

·          Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu, oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu

·          Na wniosek Zarządu , opiniowanie pod względem zgodności z obowiązującym prawem oraz interesem Klubu projektów uchwał władz Klubu.

·          Występowanie do Zarządu Klubu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w przypadku stwierdzenie niezgodnych z prawem lub statutem klubu działań Zarządu lub jego członków zagrażającym interesom Klubu.

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach do czasu najbliższego Walnego zebrania Klubu, jeżeli nie wykonuje należycie swych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem Klubu i przepisami prawa
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, lub Zarządu Klubu większością głosów.
 3. Zawieszony w czynnościach członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się w formie pisemnej  do najbliższego Walnego zebrania Klubu

 

§ 28

 1. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej lub Zarządu, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu, przy czym liczba dokooptowanych nie może przekroczyć ½  pochodzących z wyboru

Rozdział V

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze

 1. Fundusz Klubu stanowią:

·          składki członkowskie i wpisowe;

·          dochody z imprez sportowych;

·          dotacje na realizacje zadan w szczególności z zakresu kultury fizycznej

 

§30

 1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych i finansowych oraz udzielania pełnomocnictw, wymagane są podpisy dwóch osób spośród funkcyjnych członków Zarządu Klubu tj. prezesa oraz jednego wiceprezesów.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§31

 1. Zmiany Statutu oraz rozwiązanie Klubu może być dokonane Uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

2.   Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przekazanie jego majątku. Uchwała w przedmiocie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 18
Wzgórze Raciążek - Start Stawki
Unia Leszcze - Tęcza Topólka
Kujawy Kozy - Sadownik Waganiec
Zgoda Chodecz - MGKS Lubraniec
Piast Bądkowo - GMLKS ORZEŁ/AGROPOL SŁUŻEWO

Ostatnie spotkanie

GMLKS ORZEŁ/AGROPOL SŁUŻEWO 7:0 Start Stawki
2018-04-25, 18:00:00
     

Tabela ligowa

Wyniki

Ostatnia kolejka 17
MGKS Lubraniec 6:0 Piast Bądkowo
Sadownik Waganiec 3:0 Zgoda Chodecz
Start Stawki 1:3 Kujawy Kozy
Tęcza Topólka 2:1 Wzgórze Raciążek
Unia Choceń 7:2 Unia Leszcze

Statystyki drużyny

Najnowsza galeria

Tęcza Topólka - Orzeł Służewo 25.03.2018
Ładowanie...

Wyszukiwarka